regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Jedna książka dla ciebie, druga dla przyjaciela”

Konkurs Jedna książka dla ciebie, druga dla przyjaciela  (zwany dalej konkursem)  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu jest portal dietaeliminacyjna.pl

1.2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych opisów produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Konkurs jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani w tym również osoby niepełnoletnie, których rodzice/opiekunowie ustawowi wyrażą pisemną zgodę na udział dzieci w Konkursie (dalej: „Uczestnicy”).

1.4. Konkurs rozpoczyna się w 06.11.2017 roku i trwa do 14.11.2017 roku.

 

  1. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu

 

2.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania dodadzą pod postem konkursowym jedną propozycję (w dowolnej formie: zdjęcie, tekst, kolaż, rysunek) ta temat tego, kto i dlaczego inspiruje ich do zdrowego stylu życia oraz oznaczy daną osobę w swoim poście

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.

2.3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.

2.4. Zgłoszenia należy zamieszczać we wpisie pod postem konkursowym.

2.5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednej osoby i jednego opisu/zdjęcia/rysunku

2.6. Zgłoszone opisy  być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami opisów innych osób, lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie, gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego przepisu kulinarnego lub do zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.

2.7. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.

2.8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.

2.14. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika łamiącego postanowienia Regulaminu.

 

  1. Wyłaniane laureatów

 

2.15. Zasady przyznawania nagród

2.15.1. Zwycięzcy są wyłaniani administratora portalu dietaeliminacyjna.pl. Pod uwagę brana będzie przede wszystkim oryginalność wpisu. Zostaną wybrani spośród fanów profilu Dietaeliminacyjna.

2.15.2. Wyłonione zostanie 1 zgłoszenie, które otrzymają równorzędnie 2 nagrody – książkę „Dieta w chorobach autoimmunologicznych”. Nagrodę otrzymuję autor zgłoszenia oraz oznaczona osoba

2.15.3. Nagrodzone opisy zostaną opublikowane na stronie dietaeliminacyjna.pl i na profilu na FB

2.16. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej na profilu Dieta Eliminacyjna na Facebooku.

  1. Nagrody

 

3.1. Nagrodą jest jedna z książek „Dieta w chorobach autoimmunologicznych”

3.2 Nagrody nie podlegają zamianie, w tym zamianie na ekwiwalent pieniężny.

3.3 Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Uczestnika

3.4. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

 

  1. Dane osobowe

 

4.2. Zwycięzcy Konkursu wyrażają również zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na Liście Zwycięzców opublikowanej na profilu na Facebook.com

 

 

  1. Postanowienia końcowe

 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com

7.3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej dietaeliminacyjna.pl/regulamin

7.5. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.6. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.

7.7. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu prawa.

7.9 Facebook nie jest współorganizatorem konkursu

Podobne wpisy

Kozie mleko dla niemowlaka

Kozie mleko dla niemowlaka. Czy dziecko może pić kozie mleko?

Jaki nabiał dla niemowlaka? Kiedy i jak wprowadzić nabiał do diety dziecka?

Mleko szkodzi? Dla kogo dieta bez mleka? A może bez laktozy?

zupa krem z marchewki

Zupa z młodej marchewki z tymiankiem i pestkami dyni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.