regulamin

regulamin

Regulamin konkursu „Zdrowie prosto z brzucha!”
Konkurs „Zdrowie prosto z brzucha!” (zwany dalej konkursem) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu jest portal dietaeliminacyjna.pl
1.2. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych opisów produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.3. Konkurs jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani w tym również osoby niepełnoletnie, których rodzice/opiekunowie ustawowi wyrażą pisemną zgodę na udział dzieci w Konkursie (dalej: „Uczestnicy”).
1.4. Konkurs rozpoczyna się w 29.03.2016 roku i trwa do 06.04.2016 roku.

2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu

2.1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania dodadzą pod postem konkursowym jedną propozycję (w dowolnej formie: zdjęcie, tekst, kolaż, rysunek) w jaki sposób na co dzień dbają o swoją mikroflorę jelit.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
2.3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
2.4. Zgłoszenia należy zamieszczać we wpisie pod postem konkursowym.
2.5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednego opisu
2.6. Zgłoszone opisy być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami opisów innych osób, lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie, gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego przepisu kulinarnego lub do zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
2.7. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.
2.8. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
2.14. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika łamiącego postanowienia Regulaminu.

2. Wyłaniane laureatów

2.15. Zasady przyznawania nagród
2.15.1. Zwycięzcy są wyłaniani administratora portalu dietaeliminacyjna.pl. Pod uwagę brana będzie przede wszystkim oryginalność wpisu. Zostaną wybrani spośród fanów profilu Dietaeliminacyjna.
2.15.2. Wyłonione zostaną 2 zgłoszenia, które otrzymają równorzędnie 2 nagrody
2.15.3. Nagrodzone opisy zostaną opublikowane na stronie dietaeliminacyjna.pl i na profilu na FB
2.16. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej na profilu Dieta Eliminacyjna na Facebooku.
3. Nagrody

3.1. Nagrodą jest jedna z książek „Zdrowie zaczyna się w brzuchu”
3.2 Nagrody nie podlegają zamianie, w tym zamianie na ekwiwalent pieniężny.
3.3 Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez Uczestnika
3.4. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną nagrodę.

4. Dane osobowe

4.2. Zwycięzcy Konkursu wyrażają również zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na Liście Zwycięzców opublikowanej na profilu na Facebook.com

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com
7.3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej dietaeliminacyjna.pl/regulamin
7.5. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.6. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
7.7. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu prawa.
7.9 Facebook nie jest współorganizatorem konkursu